บุคลากร
ดร.ยุทธนา เฉลี่ยวชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
นายเสริมศักดิ์  ชุ่มนาเสียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิฆัมพร ภูมิสถาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววิไลวรรณ เฉลี่ยวชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสมัย นามเสนาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาริณี กลึงสุวรรณชัย
ครูชำนาญการพิเศษนายบรรจง แจ้งเขว้า
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
นายทรงศักดิ์ แวานทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนพวรรณ พึ่งภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายแถลง ทองโคกกรวด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ มาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
  
นางสาวจิระนันท์  เด่นศักดิ์
ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์นายต้อย จันทะนัด
นักการภารโรง

นางยมรัตน์  สามารถกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญแข วรรณชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิต
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญกุศล ภูมิประภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปณิดา ทับทิมศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ