ข้อมูลโรงเรียน

1.  ประวัติของโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  (2547 : 2)  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง เดิมชื่อ "โรงเรียน ประชาบาลตำบล  ชีลอง 6 (วัดโนนน้อย)  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2482    เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนครั้งแรก  เป็นชาย  35  คน   หญิง  23  คน รวม  58  คน มีครู  2  คน  คือ  นายกลม  อ่อนสกุล  เป็นครูใหญ่  และนายเปลี่ยน  ประสานวงศ์  ได้ใช้กุฏิและศาลาการเปรียญวัดหัวสะพานภัยสงบ  บ้านโนนน้อยเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  ..  2483  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้โรงเรียนนี้มาขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านเขว้าและได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2509  ในปี พ.. 2511 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดสะหัวพานภัยสงบ  บ้านโนนน้อย   มาเรียนที่โรงเรียนในปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแผ่นดินทอง  หมู่ที่  13  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ติดถนนสายบ้านเขว้า โนนจาน และตั้งชื่อว่า   "โรงเรียน โนนน้อย"

วันที่  1  ตุลาคม  2523  โรงเรียนนี้ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง" เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2528  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2535

ในปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา  1 ใน 3 โรงเรียน  (1.โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง   2.โรงเรียนบ้านกุดหูลิง   3.โรงเรียนบ้านกุดยาง )  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านเขว้า

ปีการศึกษา  2541  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้เลือกโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  โรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ได้เปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ..  2546

2.  สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

2.1       สถานที่ตั้ง  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่บ้านแผ่นดินทอง   

หมู่ที่  13  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36170  ติดกับถนนสาย บ้านเขว้า -

โนนจาน  ระยะทางจาก  โรงเรียนถึงอำเภอบ้านเขว้า  ประมาณ  13  กิโลเมตร จากอำเภอบ้านเขว้าถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ประมาณ  12  กิโลเมตร  พื้นที่ทางภูมิศาสตร์สูงกว่าระดับน้ำทะเล   280  เมตร  (ข้อมูลจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ 2546)

2.2  เนื้อที่บริเวณโรงเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  แบ่งเป็น  2  แปลง   ดังนี้

       แปลงที่  1  เป็นที่ราชพัสดุ  เลขทะเบียน  283  ตาม  ..3 . เลขที่  1048  จำนวนเนื้อที่โดยประมาณ  9  ไร่  2  งาน  56  ตารางวา  เป็นบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามกีฬา  

                    แปลงที่  2  ซื้อจาก นางวาน  อมรสันต์  ด้านติดกับถนน  สายบ้านเขว้า - โนนจาน  จำนวนเนื้อที่   47  ตารางวา  ราคาซื้อ  12,000  บาท  เมื่อวันที่  11  มกราคม  ..  2537  เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนมีสิ่งก่อสร้างได้แก่ป้ายชื่อโรงเรียน รั้วคอนกรีต

2.3  การจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  ได้จัดการเรียนการสอน  3  ระดับ 

จำนวน  11  ชั้น  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล  1 2  ระดับประถมศึกษา  ชั้น ป.1 - 6  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น ม.1 - 3  จำนวน  232  คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  16  คน  แยกเป็นผู้บริหาร  1  คน ครูสายงานการสอน 15 คน แยกตามเพศ  เป็นชาย  6  คนหญิง 10 คน จบปริญญาตรี  14  คน ปริญญาโท  2  คน              

2.4  อาคารเรียนอาคารประกอบ   โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  มีอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง  แบบ สปช. 105/ 26  จำนวน  2  หลัง  16  ห้อง  จัดเป็นห้องเรียน  13  ห้อง  และห้องสำนักงานครู  2  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  และห้องสมุดอีก  2  ห้อง  ส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  4  หลัง  16  ที่  เพียงพอและสามารถใช้การได้ดี  ถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  2  ชุด  ใช้ได้  2  ชุด น้ำฝนไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนได้ใช้ตลอดปี  เนื่องจากโรงเรียนไม่มีแหล่งน้ำอื่นในโรงเรียน

2.5  เขตบริการของโรงเรียน  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  มี  4  หมู่บ้านประกอบด้วย 

    (1)  บ้านโนนน้อย         หมู่ที่      4    ตำบลลุ่มลำชี    อำเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ

    (2)  บ้านแผ่นดินทอง    หมู่ที่    13    ตำบลลุ่มลำชี    อำเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ

                     (3)  บ้านปากคันฉู         หมู่ที่    14    ตำบลลุ่มลำชี    อำเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ

     (4)  บ้านคลองโลโพ     หมู่ที่    16    ตำบลลุ่มลำชี     อำเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่บริการทั้งสี่หมู่บ้าน  มีจำนวน  605  ครัวเรือน จำนวนประชากร 2,301 คน  (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี ณ วันที่ 20  พฤษภาคม 2552)

             2.6  หมู่บ้านอื่นที่อยู่นอกเขตบริการที่มีนักเรียนมาเข้าเรียน ได้แก่ 

                      (1)  บ้านโนนจาน          หมู่ที่    5     ตำบลละหาน     อำเภอจัตุรัส        จังหวัดชัยภูมิ

                      (2)  บ้านท่าศาลา           หมู่ที่    6      ตำบลละหาน     อำเภอจัตุรัส        จังหวัดชัยภูมิ

                      (3)  บ้านท่าแก             หมู่ที่    2      ตำบลลุ่มลำชี      อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

2.7   สภาพชุมชน   

       โดยทั่วไปเป็นลักษณะของสังคมขนาดใหญ่  อยู่กันหลายครอบครัวในบ้านหลังเดียวกัน 

และเป็นสังคมของชาวเกษตรกร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนมาก  เช่น  ทำนา

ทำสวน  ปลูกพืชล้มลุกตลอดปี  คือ ปลูกผักทุกชนิด  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและค้าขาย       

เป็นส่วนน้อย  โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ  15,000  บาทต่อครอบครัว  จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนหนึ่ง       มีฐานะยากจน  อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมาก ไปประกอบอาชีพรับจ้างในตัวเมืองใหญ่ ๆ  เช่น  กรุงเทพฯ  ระยอง  เป็นต้น  โดยทิ้งลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนไว้กับ  ปู่  ย่า  ตา  ยายหรือญาติ

2.8  วัฒนธรรมของชุมชน  

       ชาวบ้านในพื้นที่เขตบริการทั้งสี่หมู่บ้าน  นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด  โดยมีวัดอยู่  3  วัด  วัดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่ไปทำบุญและทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา  นอกจากนี้                 ขนบธรรมเนียมประเพณีของทั้งสี่หมู่บ้านก็ยังมีการรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  เช่น  การทำบุญ              ขึ้นบ้านใหม่  การจัดงานแต่งงาน  การอุปสมบท  การเลี้ยงบูชาศาลตาปู่ประจำหมู่บ้านซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเดือนหก  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดผ้าป่า  บุญกฐิน  ลอยกระทงและประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น

2.9  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

      ในเขตบริการของโรงเรียน  มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่โรงเรียนสามารถจัดให้

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  เช่น  ในโรงเรียนมีห้องเรียนและห้องสมุด  สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน โรงฝึกวิชาชีพ  ภายในชุมชนนอกโรงเรียนมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง  แปลงเกษตร วัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  ที่พักสายตรวจตำบลลุ่มลำชีของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านเขว้า  โรงงานทำอิฐบล๊อกในหมู่บ้านของนายธวัชชัย  จันทร์เจริญ   อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ และโรงงานทำขนมพื้นบ้าน  เครื่องมือหาปลา  เครื่องจักสาน  งานปูนปั้น  เป็นต้น

3.  ข้อมูลอื่น ๆ

ปรัชญาของโรงเรียน

สุตฺ  สูสํ  ลภเต  ปญฺญํ

" ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา"

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ความหมาย

ริบบิ้นเป็นฐาน                                                หมายถึง   โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองเป็นสถานที่สร้างคน

วงกลมรอบสัญลักษณ์                                     หมายถึง    ความร่วมมือของทุกฝ่าย

ดอกไม้ในวงกลมรอบนอกจำนวน 3 ดอก       หมายถึง    มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน

เจดีย์กลาง รอยต่อระหว่างวงกลมรอบนอก    หมายถึง     คุณธรรม

ใบพืชในวงกลม                                              หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านทางการเกษตร

ดาวจำนวนสี่ดวง                                             หมายถึง  ความสำเร็จของการศึกษาในเขตบริการสี่หมู่บ้าน

เสมาครอบและรัศมี                                        หมายถึง   การศึกษามีความเจริญรุ่งเรือง

อักษรย่อ

..

สีประจำโรงเรียน

เขียว  - เหลือง

                                                                                                 สีเขียว           หมายถึง    ความสดชื่นแจ่มใส  ความเป็นธรรมชาติ

                                                                                                 สีเหลือง        หมายถึง   ความดีงาม ความสงบร่มเย็น และความยุติธรรม

ไฮไลท์ของโรงเรียน

แหล่งคนดี  วิถีพุทธ

คำขวัญของโรงเรียน

มารยาทดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน

วิสัยทัศน์  (Vision)

             โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ  คุณธรรมทั่วถึง  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้มาตรฐานของ  สพฐ.  และเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mision  Statement)

                1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่เด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานชาติ

                2. พัฒนาการบริหารงานตามโครงสร้างองค์การ 4 กลุ่มงาน คือ บริหารบุคคล บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ

                3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                4. จัดให้มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

                5. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง